Shankar C. Venkataramani

Publication list

HOMEPAGE HOMEPAGE

Department of Mathematics
617 N. Santa Rita Ave.
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
shankar at math dot arizona dot edu