UNIVERSITY OF Arizona

Shankar Venkataramani

Department of Mathematics
University of ArizonaImages from my researchDepartment of Mathematics
617 N. Santa Rita Ave.
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
email: shankar at math.arizona.edu
Tel: (520) 621-2096
Fax: (520) 621-8322